Regulamin serwisu internetowego Startuptools.pl prowadzonego przez SOFF Paweł Szynkiewicz

1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego (dalej jako Serwis) prowadzonego przez SOFF Paweł Szynkiewicz z siedzibą w Warszawie (03-964), al. Stanów Zjednoczonych 26/283, NIP: 521-290-14-95, REGON: 015711590 (dalej jako Usługodawca).
 2. Korzystanie z Serwisu dostępne jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, działających w imieniu własnym lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, posiadających dostęp do sieci Internet oraz aktywne konto poczty email (dalej jako Użytkownik).
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie prawa do Serwisów i ich zawartości, w tym majątkowe i osobiste prawa autorskie do zamieszczonych w nich przez Usługodawcę Treści i innych utworów, prawa własności przemysłowej do wykorzystywanych oznaczeń, domey internetowej na której zamieszczony jest Serwis, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za zgodą Usługodawcy.
 5. Dalsze rozpowszechnianie artykułów opublikowanych w Serwisie bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy jest zabronione. W przypadku chęci dokonania przedruku lub innego dalszego rozpowszechniania treści, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, należy skontaktować się z Usługodawcą w celu uzyskania odpowiedniej zgody (adres e-mail: redakcja@startuptools.pl) oraz uiścić́ wynagrodzenie w wysokości określonej przez Usługodawcę.
 6. Rozpowszechnianie materiałów wideo opublikowanych w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej analogicznie jak w przypadku artykułów, jest zabronione.
 7. Usługodawca może umieszczać w ramach Serwisu treści reklamowe dotyczące usług i towarów oferowanych przez niego lub podmioty z nim współpracujące.
 8. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisou było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika umożliwi korzystanie z Serwisu.
 9. W ramach Serwisou korzystający z niego użytkownicy uprawnieni będą do odpłatnego (na rzecz Usługodawcy) lub bezpłatnego korzystania z udostępnianych materiałów, udziału w dyskusjach na zasadach forum, udostępniania własnych materiałów lub ofert oraz korzystania z innych usług udostępnianych przez Usługodawcę.

2. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Pełne korzystanie z funkcjonalności Serwisu wymaga posiadania zarejestrowanego w Serwisie konta (dalej Konto). Użytkownik posiadający zarejestrowane Konto zwany jest dalej jako Użytkownik Zarejestrowany.
 2. W celu rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Użytkownik ustala indywidualne hasło (oznaczające ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Serwisie, dalej jako Hasło).
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  2. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  3. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  4. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na świadczenie usług, w szczególności dostępu do Konta i szczególnych usług danego serwisu, drogą elektroniczną;
  5. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym tych zawartych w formularzu rejestracyjnym) zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.
 4. Użytkownik zakładający Konto w Serwisie zobowiązany jest do podania następujących danych:
  • imię i nazwisko, i ew. oznaczenie przedsiębiorcy/podmiotu reprezentowanego;
  • adres;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • inne dane pobierane w ramach konkretnych usług.
 5. W trakcie rejestracji Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie w Serwisie Usługodawcy swojego wizerunku oraz utworów, których jest autorem, w przypadku Usług umożliwiających prezentację powyższych.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu (oznaczającego indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składającego się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, dalej jako Login).
 8. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę i zmiany Hasła, przy wykorzystaniu odpowiednich funkcjonalności Konta.
 9. Zakazane jest świadczenie przez Użytkowników w ramach Serwisu działalności konkurencyjnej wobec działalności Usługodawcy, w szczególności działalności polegającej na pośrednictwie zatrudnienia lub świadczenia usług, chyba że Usługodawca wyraził na to uprzednią pisemną zgodę.
 10. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisou przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 11. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi rejestracji Konta, lub usunąć Konto, jak również odmówić świadczenia usług oraz dostawy lub udostępniania treści cyfrowych na rzecz Użytkownika w przypadku gdy:
 12. Cel rejestracji lub działalność Użytkownika jest sprzeczna z Regulaminem, Regulaminem Szczegółowym lub przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego,
 13. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Regulaminu Szczegółowego lub przepisy prawa, zasady współżycia społecznego.
 14. Ograniczone korzystanie z Serwisu możliwe jest również dla Użytkownika nieposiadającego Konta (dalej jako Użytkownik Niezarejestrowany), przy czym w ramach Serwisu udostępniane są informacje na temat funkcjonalności wymagających utworzenia Konta.
 15. Użytkownik Niezarejestrowany podający dane jego dotyczące składa oświadczenie o ich prawdziwości i kompletności oraz ich przetwarzanie przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, jak również wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, prawdziwość, rzetelność, bezpieczeństwo lub legalność treści zamieszczanych przez Użytkowników, w tym za przedstawiane przez nich oferty w ramach ogłoszeń.
 2. Konta Użytkowników zamieszczających treści (w tym ogłoszenia) naruszające postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub etyki zawodowej oraz prawa osób trzecich będą usuwane, a sami Użytkownicy w szczególnych przypadkach mogą ponieść odpowiedzialność cywilną, dyscyplinarną lub karną, w tym w ramach kar umownych zastrzeżonych w konkretnych Regulaminach Szczegółowych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje zawarte na skutek komunikacji Użytkowników w ramach Serwisou (w szczególności w ramach ofert). W szczególności, Usługodawcy nie można traktować za stronę takiej umowy, jej pełnomocnika lub pośrednika.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerwy lub zakłócenia w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu strony internetowej Serwisou, których powodem może być:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
  2. działania lub zaniechania osób trzecich (niezależne od Usługodawcy),
  3. siła wyższa.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (z winy lub niedbalstwa Użytkownika) jego Hasła.
 6. W odniesieniu do Użytkowników niebędących konsumentami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z przerwami lub błędami w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody spowodowane przez osoby trzecie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
 8. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 9. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

4. Płatność ceny i jej zwrot

 1. Wszelkie płatności w ramach Serwisu odbywają się:
  1. za płatności pośrednictwem instytucji płatniczej PayPro S. A.,
  2. bezpośrednio na rachunek Usługodawcy, w przypadku chęci skorzystania z tej formy płatności należy na adres kontaktowy Serwisu przekazać następujące informacje: rodzaj kupowanego pakietu lub usługi oraz dane do faktury VAT; faktura wraz z numerem rachunku Usługodawcy zostanie niezwłocznie przesłana na adres email Użytkownika.
 2. Faktury za zakup w systemie Prezlewy24 są wystawiane i wysyłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika w terminie nieprzekraczającym 7 dni.
 3. Usługodawca dokonuje Użytkownikowi zwrotu dokonanych płatności ceny w ciągu 14 dni od daty uznania podstawy zwrotu.
 4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu płatności.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Użytkownik nie przekaże Usługodawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Usługodawca wolny jest od odpowiedzialności, także, gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. poprawnych danych od Użytkownika.

5. Brak możliwości odstąpienia od umowy o korzystanie z usług udostępnianych w ramach Serwisu i dostawę lub udostępnienie treści cyfrowych

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu oraz dostawa lub udostępnienie zamówionych w ramach Serwisu treści cyfrowych wykonywane są przez Usługodawcę niezwłocznie po ich zleceniu przez Użytkownika, a więc przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę. Ze względu na powyższe Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie konkretnych usług oraz dostawę lub udostępnienie zamówionych treści cyfrowych w ramach Serwisu.

6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych w ramach Serwisu usług oraz dostarczanych lub udostępnianych treści cyfrowych powinny być kierowane na adres e-mail kontaktowy Serwisu lub na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacja może polegać na:
  1. żądaniu doprowadzenia treści cyfrowej do stanu zgodnego z Umową przez jej uzupełnienie lub przesłanie kompletnego i poprawnego utworu albo ponownym poprawnym wykonaniu danej usługi,
  2. domaganiu się stosownego obniżenia uiszczonej ceny albo odstąpienia od umowy o świadczenie danej usługi oraz dostawę lub udostępnienie treści cyfrowej wraz ze zwrotem uiszczonej ceny.
 3. Jeżeli Usługodawca otrzymał od Użytkownika żądanie reklamacji i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 4. Usługodawca odpowiada względem Użytkownika za niezgodność usługi lub treści cyfrowej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od realizacji danej umowy, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika, Usługodawca usunie niezgodność usługi lub treści cyfrowej albo obniży lub zwróci cenę.

7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub danego Regulaminu Szczegółowego, po uprzednim (z wyprzedzeniem 7- dniowym) poinformowaniu Użytkowników (na stronie internetowej danego Serwisu oraz za pośrednictwem e-mail Użytkownika) o woli zmiany Regulaminu lub Regulaminu Szczegółowego i uzyskaniu zgody (świadomej lub dorozumianej) na zmianę Regulaminu lub Regulaminu Szczegółowego. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że brak wyrażenia zgody do daty wejścia w życie Regulaminu lub Regulaminu Szczegółowego skutkować będzie usunięciem Konta danego Użytkownika, a transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 4. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu strony zostaną powiadomione również pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy są uprawnieni do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy świadczenia usługi konta zawartej z Usługodawcą.